Ziekte en afwezigheid


Ziekmeldingen
Is uw kind ziek of kan het om een andere reden de school niet bezoeken, dan hebben wij graag voor schooltijd een bericht. Indien wij geen bericht van u ontvangen, nemen wij zelf contact met u op. Als u niet bereikbaar bent, wordt de afwezigheid van uw kind als ‘ongeoorloofd’ genoteerd. Wij dienen ongeoorloofd verzuim bij de leerplichtambtenaar te melden.

Als uw kind ziek is of om andere redenen naar huis moet, wordt u telefonisch op de hoogte gebracht. Indien uw kind langdurig ziek is, kunt u in overleg met de leerkracht schoolwerk mee naar huis krijgen.

Verlof aanvragen
Iedere leerling vanaf 5 jaar is volgens de wet verplicht om alle dagen naar school te gaan. De gemeente voert een uitermate streng beleid betreffende het verzuim. Indien er geen zeer gewichtige omstandigheden zijn, leidt ongeoorloofd verzuim altijd tot een forse boete. Ook wij als school verwachten dat uw kind op school is. Voor kinderen kan, in overleg met de directie, een bijzonder verlof worden aangevraagd. Kinderen die afwezig zijn, hebben extra hulp nodig om de gemiste lessen in te halen. Dit gaat ten koste van de aandacht voor de andere kinderen. Om deze reden zullen wij dan ook onder normale omstandigheden geen medewerking verlenen aan bijzonder verlof. Als bijzondere omstandigheden gelden de onderstaande zaken:

  • bepaalde religieuze feestdagen.
  • de onmogelijkheid om in schoolvakanties met vakantie te gaan (uitsluitend als door de specifieke aard van het beroep van een van de ouders het gezin niet tenminste 2 weken tijdens de schoolvakantie met vakantie kan, mag er voor ten hoogste 10 dagen vrij worden gegeven). U dient een werkgeversverklaring te overleggen.
  • andere gewichtige omstandigheden zoals ernstige ziekte of overlijden van familieleden, huwelijksfeest of verhuizing.
NB: een goedkoper verblijf, een speciale vlucht, vakantieafspraken met anderen e.d. geldt niet als een bijzondere omstandigheid. Dit zogenaamde luxeverlof wordt niet toegestaan.

Op school is een folder van de gemeente beschikbaar, waarin deze wettelijke regeling uitvoerig wordt uitgelegd. Meent u voor bijzonder verlof in aanmerking te kunnen komen, kunt u bij de conciërge een speciaal hiervoor bestemd formulier halen en invullen. Extra verlof dient minimaal 3 weken van tevoren schriftelijk te worden aangevraagd bij de directie. Op uw aanvraag krijgt u zo spoedig mogelijk schriftelijk bericht. Aanvragen worden ook altijd doorgestuurd naar de leerplichtambtenaar.
Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | web2work