Gedrag- en pestprotocol


Het Octaaf wil een veilige en prettige school zijn, waar leerlingen, personeelsleden en (hulp)ouders kunnen leren en leven.

Wij benaderen kinderen vanuit een positieve levenshouding en vinden het belangrijk dat kinderen algemeen geldende waarden en normen hanteren waarbij zij respect hebben voor de mensen om zich heen, voor eigendommen en hun leefomgeving. Wij vragen ouders om ons te helpen om dit ook waar te maken en vragen hen nadrukkelijk om één lijn te trekken met de school.

Om ongewenst gedrag te voorkomen ondernemen we de volgende activiteiten:

 • Bij de start van ieder schooljaar worden de schoolregels besproken en de begrippen toegelicht.
 • Kinderen mogen in hun eigen groep een aanvulling geven op deze vastgestelde schoolregels, in overleg met de leerkracht. Die aanvulling wordt opgesteld, door en met de groep, dit zijn de zgn. groepsregels.
 • De groepsregels worden door de leerlingen en leerkracht van de groep ondertekend nadat iedereen met de regels akkoord is gegaan.
 • Zowel schoolregels als groepsregels zijn zichtbaar in de klas opgehangen en worden na iedere schoolvakantie besproken.
 • Gedurende het jaar wordt steeds verwezen naar de gemaakte afspraken.
 • Tegen ongewenst gedrag, pesten en discriminatie treden we alert op.
 • In de school gebruiken wij de methode ‘Leefstijl’ om de sociaal emotionele ontwikkeling te stimuleren en gedragingen en emoties bespreekbaar te maken.
 • De sociaal-emotionele ontwikkeling van onze leerlingen wordt gevolgd met behulp van het leerlingvolgsysteem ‘Zien’.
 • Er is toezicht bij het binnenkomen en verlaten van de school, en tijdens pauzes en speeltijden.
 • Incidenten worden besproken met de leerlingen, er worden maatregelen getroffen en indien nodig wordt dit gecommuniceerd in de Octaafnoot.
 • Bij onacceptabel gedrag moet een leerling het zogenaamde ‘Oeps’-formulier invullen. De bedoeling van dit formulier is dat het kind nadenkt over zijn/haar gedrag en de gevolgen daarvan. Ook wordt nagedacht of dit ongewenste gedrag voorkomen had kunnen worden en hoe. Op het formulier vult het kind in wat hij/zij verkeerd heeft gedaan en schrijft ook op hoe hij/zij denkt een volgende keer het probleem te kunnen voorkomen. Als dit een enkele keer voorkomt, lost de school het zelf op o.a. door met het kind te praten over de ‘overtreding’. Als het kind vaak de regels overtreedt, moeten de Oeps-formulieren mee naar huis worden genomen en door de ouders worden ondertekend. Na ondertekening moet het kind de papieren weer mee naar school nemen.
 • Bij aanhoudend ongewenst gedrag worden ouder(s) en kind op school uitgenodigd voor een gesprek met de leerkracht. Als voorbereiding op dit gesprek vult de leerling het ‘Vertel het je ouders’-blad in op school, dat vervolgens thuis kan worden besproken met ouders.
 • Kosten van schoolmaterialen die moedwillig worden beschadigd of vernield worden in rekening gebracht bij de betreffende leerling.
Daarnaast hanteren we een gedragsprotocol, dat in werking treedt als het ongewenst gedrag of pestgedrag – na meerdere waarschuwingen en extra begeleiding vanuit school- niet verbetert. In dit stappenplan zijn regels en afspraken voor leerkrachten, ouders en leerlingen opgenomen, en ook maatregelen als time-out, schorsing en verwijdering. Natuurlijk hopen we dat dergelijke ernstige maatregelen niet genomen hoeven te worden, maar het is wel belangrijk om dergelijke procedures vast te stellen. Het uitgangspunt van ons protocol is dat ouders en/of verzorgers de eerst verantwoordelijken zijn voor de opvoeding van hun kind. Bij het kiezen voor het Octaaf, sluiten de ouders/verzorgers aan bij het geheel van afspraken van de school waaronder het gedragsprotocol.
Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | Heutink ICT