Klachtenregeling


Ouders, leerlingen, personeel en eenieder die deel uitmaakt van de schoolgemeenschap kunnen een klacht indienen. Klachten over de dagelijkse gang van zaken dienen eerst in onderling overleg tussen ouders, leerlingen, personeel en schoolleiding op een juiste wijze te worden afgehandeld. Indien dat echter, gelet op de aard van de klacht, niet mogelijk is of indien de behandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kan men in contact treden met de bovenschoolse manager van de school of, vooral bij privacy gevoelige zaken, met één van de vertrouwenspersonen van de RVKO.

Contactadres vertrouwenspersonen en bovenschools managers:
Bestuursbureau RVKO
t.a.v. vertrouwenspersoon klachtenregeling
Postbus 4250
3006 AG Rotterdam

Indien ook het overleg met de bovenschools manager niet naar tevredenheid is verlopen, kan een formele klacht ingediend worden bij de klachtencommissie. Het schoolbestuur is aangesloten bij een landelijke klachtencommissie. Ook de klachtencommissie zal altijd eerst beoordelen of er voldoende overleg heft plaatsgevonden tussen de verschillende partijen, teneinde de klacht op te lossen.

De RVKO is aangesloten bij de Klachtencommissie voor het Katholiek Onderwijs, Postbus 82324, 2508 EH Den Haag. Telefonisch te bereiken op 070 – 3925508 of info@geschillencies-klachtencies.nl.

De volledige klachtenregeling van de RKVO kunt u opvragen bij de directie of de contactpersoon van de school en is ook te vinden op www.rvko.nl/dervko/onderwijs/schoolgids
Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | web2work