Zorgstructuur

Er wordt op het Octaaf handelingsgericht gewerkt volgens de 1-zorgroute. Deze cyclus maakt duidelijk wie wat doet, wanneer, hoe en waarom. Deze route kent twee onderdelen.

1: Voor alle leerlingen: de HGW-cyclus op groepsniveau. De leerkracht verzamelt en analyseert de gegevens van zijn/haar groep. De onderwijsbehoeften van de leerlingen worden in kaart gebracht. Op basis van deze analyse wordt er een groepsplan gemaakt. In elke cyclus op groepsniveau vindt een groepsplanbespreking plaats.  

2: Voor de leerlingen die extra begeleiding nodig hebben: de HGW-cyclus op individueel niveau. Deze leerlingen komen aan bod in groepsbesprekingen, leerlingbesprekingen en worden eventueel besproken in een SOT (SchoolOndersteuningsTeam) of doorverwezen voor andere externe hulp en/of een schoolwisseling.  De HGW – cyclus wordt op groepsniveau twee keer per schooljaar doorlopen. 

 

Ook wordt er op het Octaaf opbrengstgericht gewerkt. In de praktijk betekent dit voor een groepsplanbespreking dat de trends van de afgelopen jaren worden bekeken door de leerkracht en de intern begeleider. Als blijkt dat de resultaten boven of beneden verwachting zijn, wordt samen gezocht naar een verklaring hiervoor. De verklaringen zorgen voor eventueel nieuw schoolbeleid en de leerkracht zal zijn aanpak voor de komende tijd opnieuw vorm moeten geven. Er wordt bekeken welke aanpassingen kunnen worden gedaan in het pedagogisch en didactisch handelen van de leerkracht in de komende periode.

In een zogenaamd zorgstructuurplan staat te lezen hoe de zorg aan leerlingen georganiseerd is. De zorg wordt in 4 niveaus ingedeeld en beschreven.

Basiszorg (niveau 1) 
Extra zorg (niveau 2) 
Externe zorg (vanuit basisondersteuning) (niveau 3)
Langdurige externe zorg of verwijzing naar SO/SBO (niveau 4)

In ons kwaliteitshandboek hebben wij de zorgstructuur/de leerlingenzorg van het octaaf beschreven op pagina 59 t/m 85. Het kwaliteitshandboek ligt ter inzage bij de directie.

Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | Heutink ICT