Passend onderwijs


Per 1 augustus 2014 is de wet Passend Onderwijs van kracht geworden. Passend onderwijs betekent dat ieder kind het onderwijs en de ondersteuning krijgt wat het nodig heeft. De onderwijsbehoefte van de leerling staat centraal. Dit betekent het volgende:

 • Scholen in de regio gaan samenwerken om alle leerlingen de beste onderwijsplek te bieden.
 • Op school wordt bekeken wat een leerlingen wel kan, het liefst in het reguliere onderwijs.
 • Het speciaal onderwijs blijft gewoon bestaan, voor leerlingen die het echt nodig hebben.
Zorgplicht
Met de invoering van passend onderwijs krijgen scholen en/of schoolbesturen een zorgplicht. Ouders melden hun kind aan bij de school die hun voorkeur heeft. De school moet een zo passend mogelijk onderwijsaanbod op de eigen school bieden. Kan de school dit niet, dan zal zij een andere school, regulier of voor het speciaal (basis) onderwijs, in de regio moeten regelen, bij voorkeur binnen het eigen samenwerkingsverband. Uitgangspunt hierbij is dat ouders niet meer zelf een ingewikkelde indicatieprocedure hoeven te doorlopen.

Samenwerkingsverband
Een samenwerkingsverband is een samenwerking tussen schoolbesturen die de wettelijke taak van het Passend Onderwijs, samen met de scholen, uitvoert. Wanneer de school waar een kind is aangemeld niet zelf de benodigde ondersteuning kan geven, is het de verantwoordelijkheid van de school een andere school te vinden die wel een passend aanbod kan doen. Het Octaaf behoort tot Samenwerkingsverband Aan den IJssel, dat hoopt met haar brede aanbod aan onderwijsvoorzieningen alle leerlingen in haar regio, waaronder Krimpen aan den IJssel, passend onderwijs te kunnen bieden.

Schoolondersteuningsprofiel
Als ouders vermoeden dat hun kind extra ondersteuning nodig heeft, kunnen ze m.b.v. het ondersteuningsprofiel alvast een beeld krijgen van de mogelijkheden op het Octaaf. In het door ons opgestelde schoolondersteuningsprofiel geven wij aan waar onze grenzen liggen en welke de ambities wij hebben als het gaat om voor zoveel mogelijk leerlingen onderwijs te bieden dat past bij hun onderwijsbehoeften. Samengevat geeft ons schoolondersteuningsprofiel een antwoord op de volgende vragen:

 • Voor welke kinderen is er al een passend aanbod?
 • Voor welke kinderen hebben wij een passend aanbod met behulp van externe partners?
 • Voor welke kinderen kunnen of willen wij geen passend aanbod realiseren?
 • In welke richting wil de school zich ontwikkelen?
 • Welke expertise hebben wij nu al in huis?
 • Voor welke kinderen wordt in de komende periode een aanbod ontwikkeld wat er nu nog niet in voldoende mate is?

Het schoolondersteuningsprofiel is tot stand gekomen door bespreking in het team, overleg tussen directie en de intern begeleiders en na bespreking met de MR. Het schoolondersteuningsprofiel vormt een onderdeel van ons schoolplan en is op te vragen bij de directie en is te vinden op onze website. Het samenwerkingsverband Aan den IJssel heeft een ondersteuningsplan samengesteld. Daarin staat aangegeven hoe de scholen met elkaar een samenhangend geheel van ondersteuning hebben gecreëerd, hoe de beschikbare geldmiddelen worden verdeeld, hoe verwijzing naar het speciaal onderwijs plaatsvindt en hoe ouders worden geïnformeerd.

ondersteuningsprofiel.pdf

Hoe en wanneer je kind aanmelden op een school?
Ouders vragen zich soms af vanaf welke leeftijd zij hun kind kunnen of moeten aanmelden op een basisschool. Iedere school kent haar eigen aanmeldingsprocedure. Maar voor alle scholen gelden de volgende algemene regels:

 • Ouders moeten hun kind minimaal 10 weken voordat het kind zou moeten starten schriftelijk bij de school van voorkeur aanmelden.
 • Voordat een kind 3 jaar is, kunnen ouders een vooraanmelding doen bij de school.
 • Aanmelden van kinderen kan pas vanaf 3 jaar en gebeurt schriftelijk. Dit kan door het invullen en ondertekenen van een aanmeldformulier dat is op te halen bij de school en/of te downloaden van de website van de school.
 • Ouders moeten bij de aanmelding ook aangeven of het kind bij meerdere scholen is aangemeld, en zo ja, welke de eerste school van aanmelding is.
 • Als de school een schriftelijke aanmelding ontvangt, stuurt zij een bevestiging van ontvangst naar de ouders en nodigt de ouders uit voor een gesprek.
 • De school dient binnen 6 schoolweken na aanmelding een besluit te nemen over de toelating. Bij uitzondering kan deze periode verlengd worden tot 10 schoolweken, bijvoorbeeld als de school nader onderzoek wil doen dat langer duurt.
 • Wanneer na 10 schoolweken nog geen beslissing is genomen over de juiste onderwijsplek en het kind de toelatingsleeftijd voor het onderwijs heeft bereikt, wordt het kind (tijdelijk) geplaatst en ingeschreven.
Informatie voor de school
Bij het zoeken naar een passende onderwijsplek is het belangrijk dat ouders aan de school zoveel mogelijk informatie geven over hun kind; ook gegevens over (te verwachten) beperkingen in de onderwijsdeelname. Soms zal de school aan de ouders aanvullende gegevens vragen of aangeven dat nader onderzoek nodig is. Voor dat onderzoek moeten ouders toestemming geven.
Het is heel belangrijk dat ouders en school samen optrekken in het vinden van een passende school voor de leerling. Door in openheid informatie met elkaar te delen, is de kans het grootst dat een passende school voor de leerling gevonden kan worden.

Beslissing van de school
De school beslist uiterlijk binnen 10 schoolweken of de aanmelding in behandeling wordt genomen, de leerling extra ondersteuning nodig heeft, de leerling wordt ingeschreven en toegelaten, de leerling wordt geweigerd of dat er sprake is van een geschil. De ouders worden hierover schriftelijk geïnformeerd. Als de school de passende ondersteuning kan bieden, wordt samen met de ouders een ontwikkelingsperspectief opgesteld. Hierin staat onderbouwd beschreven welke onderwijsdoelen zijn gesteld, welke ondersteuning en begeleiding het kind nodig heeft en hoe deze worden aangeboden.
Indien de voor de leerling benodigde ondersteuning niet past binnen de mogelijkheden van de school, de school de leerling geen passend onderwijsprogramma kan bieden of plaatsing een onevenredige belasting is voor de school, kan de school de leerling weigeren. In deze situatie heeft de school wel een zorgplicht. Dit betekent dat zij alleen mag weigeren als zij een andere school gevonden heeft die wel een passend onderwijsaanbod kan bieden en de leerling ook kan en wil plaatsen. Onder een andere school kan ook een school voor speciaal (basis) onderwijs verstaan worden. De school krijgt hierbij ondersteuning van het samenwerkingsverband. In het ondersteuningsteam , waarin de ouders, de school, een orthopedagoog en een schoolmaatschappelijk werker zitten, wordt gezocht naar de goede ondersteuning.
Wanneer ouders het niet eens zijn met het besluit om inschrijving en toelating te weigeren, of zich niet kunnen vinden in de als alternatief aangeboden school, kunnen zij hiertegen bezwaar maken bij het schoolbestuur van de school of het geschil aanhangig maken bij de landelijke Tijdelijke Geschillencommissie Toelating en Verwijdering. Tegen het besluit van de school om de aanmelding niet in behandeling te nemen kan alleen bezwaar gemaakt worden bij het schoolbestuur van de school. Dit staat uitgebreid beschreven in het volledige toelatingsbeleid van de school dat op te vragen is bij de directie van de school.

Wanneer geldt de zorgplicht niet?
De zorgplicht en de trajectplicht gelden niet als de school of de groep waar het kind voor wordt aangemeld vol is. Voorwaarde is wel dat een school een duidelijk en consistent aannamebeleid heeft en in haar schoolondersteuningsprofiel aangeeft wanneer een groep daadwerkelijk vol is. In deze situaties verdient het de voorkeur dat de school bij haar schoolbestuur en/of bij het samenwerkingsverband meldt dat zij geen onderwijsplek aan een leerling kan bieden. Ook geldt de zorgplicht niet wanneer ouder(s)/verzorger(s) desgevraagd de grondslag van de school weigeren te respecteren. Het gaat hier niet alleen om de religieuze grondslag of levensbeschouwelijke identiteit van de school, maar ook om de onderwijskundige grondslag.
Tenslotte is de zorgplicht niet van toepassing bij aanmelding voor cluster 1 (visuele beperkingen) en cluster 2 instellingen (gehoor- en communicatieve beperkingen). Deze instellingen maken geen deel uit van samenwerkingsverbanden passend onderwijs en hebben een eigen toelatingsprocedure.

Onderwijsconsulenten
Met de inwerkingtreding van de wetswijziging Passend Onderwijs per 1 augustus 2014 kan ook een beroep worden gedaan op de onderwijsconsulent wanneer sprake is van plaatsingsproblematiek van een (leerplichtige) leerling met extra ondersteuningsbehoefte in primair of voortgezet onderwijs of wanneer ouder(s)/verzorger(s) en/of school problemen ervaren met betrekking tot het handelingsdeel van het ontwikkelingsperspectief (OPP). Meer informatie op www.onderwijsconsulenten.nl.

Meer weten over passend onderwijs, zorgplicht, ondersteuning, medezeggenschap, ouders in de regio Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel en Zuidplas (kern Nieuwerkerk aan den IJssel)? Klik dan hier voor samenwerkingsverband Aan den IJssel. www.aandenijssel.nl
Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | Heutink ICT