MR


Via de medezeggenschapsraad(MR) hebben ouders inspraak in het schoolbeleid. De MR bestaat uit vertegenwoordigers van ouders en team. Deze raad behartigt de belangen van school, leerlingen en leerkrachten en heeft invloed op het schoolbeleid. Onderwerpen zijn bijv. de besteding van geld, het schoolplan, de formatie en schooltijden. Daartoe voert de MR overleg met de directie en het schoolbestuur. De MR beslist niet over onderwijsinhoudelijke zaken, dat is de verantwoordelijkheid van het team.

De MR komt minimaal acht keer per jaar bijeen. In de jaarkalender van de MR kunt u zien welke punten er aan bod komen bij de vergaderingen.

In de MR van onze school zitten 3 gekozen vertegenwoordigers van ouders en 3 vertegenwoordigers van het onderwijzend personeel. De directeur is adviserend lid.

Namens de ouders: Namens het personeel:
William Hazenbroek            Shirley Boelhouwer            
Mindy Horstink Justin Roskam
Sander van der Ploeg, secretaris Meriam van der Velden

De MR zal u via de Octaafnoot en haar jaarverslag informeren over waar zij zich mee bezig heeft gehouden. De MR heeft haar eigen postvak op school.
Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | web2work